Salgs- og leveringsbetingelser

 Salg & levering

Procurator Norge AS er en B2B bedrift som først og fremst handler med bedriftskunder som er registrert med et organisasjonsnummer.

Dersom det ikke foreligger annen skriftlig avtale er dette de gjeldende salgs- og leveringsbetingelser ved alt salg fra Procurator Norge AS, uansett ulik eller motstridende bestemmelser i den av kjøpers bestilling eller aksept.

 

  • Tilbud 1.a Alle tilbud, både muntlige og skriftlige bortfaller dersom det ikke innen 30 dager fra tilbudsdato er en overrensstemmende aksept fra kjøper. Alle tilbud er avgitt med forbehold for mellomsalg.

 

          1.b. Kun ordre der det foreligger en skriftlig bekreftelse fra Procurator Norge AS er bindende for Procurator Norge AS og kun for de betingelser nevnt i ordrebekreftelsen. Ordrebekreftelse sendes etter avtale. 

1.c. Andre avtaler mellom kjøper og Procurator Norge AS er bare avgjørende når de skriftlg er bekreftet fra Procurator Norge AS.

2. Priser

2.a. Eventuelt salg skjer på den måte som fremkommer i tilbud/ordrebekreftelse.

2.b. Prisen kan bli justert ved prisendringer fra Procurator Norge AS underleverandør til tidspunktet for endelig oppgjør for leverandøren. Eventuelt kan prisen justeres dersom den gjeldende pris på leveringsdagen er endret. Prisen kan også reguleres ved lignende prisstigninger som intreffer etter tilbud/ordrebekreftelse, men innen fakturadato, det kan bl.a gjelde endringer på råmaterialer fra Procurator Norge AS sin under-leverandør, offentlige avgifter, kurs- og lønnsreguleringer m.m.

2.c Oppgitte priser gjelder alltid eksklusive levering og mva.

2.d. Ved ordrer på under NOK 750,00 ekskl levering og mva pålegges et ekspeidisjonsgebyr på NOK 99,00.

2.e Fakturering sker elektronisk eller via pdf – kan kunden ikke modtage dette format pålegges gebyr på NOK 99,00.

3. Levering og forsinkelser

3.a Normal levering skjer på betingelsen: ab lager Procurator Norge AS.

3.b Levering skjer på den avtalte adresse.

3.c. Forsinket levering som skyldes forsinkelse eller leveringsproblemer fra Procurator Norge AS underleverandører uavhengig av årsak eller force majeure ( se avsnitt 6.c.) forlenges leveringstid med antall dager forsinkelse. Dersom forsinkelsen varer mer enn 3 måneder kan kjøper og Procurator Norge AS annullere transaksjonen, og ingen av partene kan stille krav om erstatning. Kun i det omfang Procurator Norge AS har handlet grovt uaktsomt skal Procurator Norge AS være ansvarlig for forsinkelsen.

4. Betaling og eiendom

4.a. Betaling 14 dager netto.

4.b.Ved overskidelse av kredittiden kan Procurator Norge AS kreve rente på p.t. 2,0% pr påbegynt måned. Rentesatsen kan når som helst endres av Procurator Norge AS.

4.c Ved fremsendelse av betalingsforsinkelse blir det pålagt et gebyr på 100 kr pr. påminnelse.

4.d. Kjøperen kan ikke utlignes mot kjøpesummen og eventuelle andre juridiske saker mot Procurator Norge AS. Kjøper kan ikke utsette betalingen på grunn av en klage eller motkrav for det leverte produktet.

5. Klager og mangler

5.a Umiddelbart eller mottak av varer på leveringsadressen, sjekker kjøperen den mottatte forsendelsen.

5.b. Hvis kjøperen hevder mangler eller feil, skal kjøper straks og senest åtte (8) arbeidsdager etter leveringsdato skriftlig meddele Procurator Norge AS om omfanget av mangelen eller feilens art.

5.c. Såfremt det er snakk om en skjult feil eller mangel skal kjøper såfremt kjøper vil påberope seg denne, straks og senest 8 arbeidsdager etter at kjøper var eller burde vært kjent med denne mangelen skriftlig reklamere for denne.

5.d Dokumenterte mangler eller feil begått av Procurator Norge AS vil bli ettersendt eller ombyttet for Procurator Norge AS`s regning. Dersom ettersendelse eller ombytting ikke kan finne sted, har kjøper alene rett til tilbakebetaling av kjøpesummen for de gjenstandene der det er mangler eller feil.

 

6. Ansvarsbegrensning.

6.a Erstattningskrav overfor Procurator Norge AS kan aldri overstige det fakturerende beløp.

6.b. Reklamerer kjøper ikke som anført i pkt, 5.b., kan kjøper ikke senere gjøre mangelen eller feil gjeldende.

6.c Procurator Norge AS`s ansvar omfatter kun berettigede reklamasjoner som viser seg innen et år fra leveringsdato.

6.d Såfremt det er grunn til å tro at mangelen kan medføre risiko for skade skal det også meddeles straks. Procurator Norge AS `s ansvar omfatter ikke mangler forårsaket av konstruksjoner som er foreskrevet eller spesifisert av kjøper. Procurator Norge AS ansvar omfatter kun mangler som oppstår under korrekt anvendelse av produktet. Ansvaret omfatter ikke mangler som skyldes årsaker oppstått etter at risikoen er gått over på kjøperen. Ansvaret omfatter feks ikke mangler som skyldes mangelsfyll vedligeholdelse, feil montering foretatt av kjøper, endringer foretatt uten Procurator Norge AS skriftlige samtykke eller reparasjoner som kjøper har utført på feilaktig måte. Ansvaret omfatter heller ikke normal slitasje og forrverring.

6.e

Det er kjøpers ansvar å inrette arbeidsplass og anvende det kjøpte utstyr korrekt i.h.t Arbeidstilsynets eller lignende tilsynsmyndighets bestemmelser.

6.f Ved tap, tapt fortjeneste, annet økonomisk tap i henhold til avtalen, herunder forsinkelse eller mangler ved leveranser belastes ikke Procurator Norge AS.

6.g. Det tas videre forbehold for dersom force majeure som feks arbeidskonflikt, brann, krig, mobilisering, uforutsette militærinnkallelser, beslagleggelser, valutarestriksjoner, opprør og lignende intreffer.

6.h Det tas også forbehold for mangler og forsinkelser som skyldes ovenstående punkter hos Procurator Norge AS underleverandører. Overnevnte forhold medfører ansvarsfrihet for Procurator Norge AS.

6.i Omstendigheter som overnevnte som inntreffer før tilbudet er avgitt, medfører kun ansvarsfrihet for Procurator Norge AS.

7. Kataloger- brosjyrer mm.

7.a Informasjon fra kataloger, brosjyrer, foto er alle så nøyaktige og lignende som mulig. Denne informasjonen er bare endelig bindende når det utrykkelig fremgår av en ordrebekreftelse eller annen skriftlig avtale.

8. Dokumentasjon, test og vareprøver

8.a Procurator Norge AS forbeholder seg rett til å fakturere kjøper særskilt etter avtale om for dokumentasjon og prøver. Med dette menes funksjonstesting og dokumentasjon ( f.eks funksjons – og kvalitetsavprøvning), som inngår i leveranser, material og teknisk bisand som går utover de alminelige veiledninger og vanlige katalogmaterialer.

9. Returvarer og emballasje

9.a  Kun etter avtale kan varer som er mottatt og bestilt sendes i retur. Ved godkjent returnering skal varene være bilagt kopi av faktura eller oppgivelse av returnummer. Varen skal returneres i uskadet original emballasje.

9.b Returnering av avtalte lagerførte varer innen 8 dager vil bli kreditert uten returfradrag men eksklusiv eventuel forsendelsesutlegg. Ved feilleveranser krediteres hele beløpet iht. Pkt, 9 .a., og nye varer fremsendes for Procurator Norge AS `s regning.

9.c Returnering av avtalte lagerførte varer senere enn 8 dager fra levering, krediteres iht. pkt 9.a. med et returfradrag på 20%.

9.d Returvarer med eldre fakturadato enn 12 måneder krediteres ikke.

9.e Ordrebekreftelse av spesielt fremstilte og spesielt hjemtatte varer tas ikke i retur.

10. Tvister

10.a Avvik mellom Procurator Norge AS og kjøper knyttet til forståelsen av disse generelle vilkår og betingelser eller på driften av Procurator Norge AS som reguleres av norsk lov. I tilfelle av at tvisten overstiger kr 100 000 er det Procurator Norge AS som har rett, men ikke plikt, til å kreve saken voldgift. I dette tilfellet, voldsgiftloven gjelde.