Kemikalie-mærkning

Meget af den daglige rengøring sker i dag med tørre rengøringsmetoder og minimalt forbrug af kemikalier. Men der findes situationer, der kræver en indsats med kraftigere rengøringskemikalier, f.eks. kalkaflejringer og andre forureninger, derfor skal du vide, hvad de forskellige symboler betyder.

Ved kalkaflejringer og forureninger har du brug for lidt stærkere rengøringsmidler. Disse rengøringskemikalier kan være skadelige, og skal derfor håndteres korrekt. 

Alle farlige kemiske produkter skal håndteres korrekt af dig som bruger. Men de skal også være tydeligt mærkede med faresymboler (farepiktogrammer) samt have risiko- og sikkerhedsinformation på dansk. 

Mærkningen informerer om hvilke skader, der kan opstå ved brug. (Ældre symboler kan forekomme på produkter købt inden 31/5 2017.) Derfor har vi lavet en sammenfatning til dig med de faresymboler du kan finde på nogle af vore produkter i KBMs sortiment.

Download gratis planche med faresymboler!

Lær hvad symbolerne betyder. Print vores planche med nedenstående faresymboler og placer den synligt, hvor du opbevarer rengøringsmidler og -kemikalier. Lav også gerne et perma-link på din telefon eller tablet, så du altid kan slå den op ved behov: Kemikaliemærkning, planche (pdf)

Vil du gerne have planchen tilsendt i A3 format, så send en mail med navn og adresse til vores marketingkoordinator Tibbe: tb@procurator.dk

KBMs rengøringsmidler har altid den krævede mærkning samt tydelig information. Vi efterstræber nærproducerede og Svanemærkede kemikalier så vidt muligt. Du kan derfor altid stole på, at når du vælger KBMs rengøringsprodukter, så vælger du også det bedste ud fra et miljøsynspunkt.

Skull

Akut giftig

Produktet giver fatal skade ved indånding, hudkontakt eller fortæring.

Acid Red

Ætsende

Produktet giver ætsende skader på hud, spiserør og øjne, eller andre alvorlige øjenskader. Anvendes også til produkter som er korrosive for metaller.

Silhouete

Helbredsskadeligt

Et produkt med dette piktorgran har en eller flere af følgende virkninger: Kræftfremkaldende, påvirker fertiliteten og fostret, forårsager mutationer, respiratorisk sensibiliserende og kan forårsage allergi, astma eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Giftigt for visse organer, farligt ved indånding, kan være livsfarligt eller skadeligt, hvis det indtages eller kommer i kontakt med luftvejene.

Exclam

Skadelig

Produktet er skadeligt ved indånding, hudkontakt eller fortæring. Anvendes også til produkter som giver allergi ved hudkontakt, irriterer hud, øjne eller luftveje eller virker narkotisk. Forårsager sløvhed eller svimmelhed.

Aquatic Pollut Red

Miljøfarligt

Produktet er giftigt for vandmiljøet / giftigt for vandlevende organismer på kort eller lang sigt. Skal opbevares og anvendes så produktet og affaldet ikke skader miljøet.

Explos

Eksplosivt

Produktet er eksplosivt og kan eksplodere hvis det udsættes for slag, friktion, gnister eller varme. Skal håndteres forsigtigt.

Flamme

Brandfarligt

Produktet er brandfarligt og kan brænde voldsomt ved antænding eller varmetilførsel. Visse produkter udvikler brandfarligt gas i kontakt med vand eller selvantænder i luft.

Rondflam

Brandnærende

Produktet kan forårsage eller forværre brand og eksplosion i kontakt med brandbare emner eller materiale.

Bottle

Gas under tryk

Produktet er gas under tryk eller kraftigt nedkølet gas. Beholderen kan eksplodere ved opvarmning.