Kemikaliemärkning

- nya farosymboler 1 juni 2017.

Idag städar vi ofta med torra städmetoder och minimalt med städkemikalier. Men ibland krävs kraftigare städkemikalier för punktinsatser. Då måste du ha koll på farosymbolerna på kemikalierna.

Vid kalkavlagringar och föroreningar som är svårarbetade behöver du lite starkare städkemikalier än annars. Dessa kan vara farliga och ska därför hanteras på rätt sätt av dig.

Städkemikalierna ska vara tydligt märkta med farosymboler eller faropiktogram som de också heter, samt ha risk- och skyddsinformation på svenska. 

Märkningen informerar om vilka skador som kan uppstå vid användning så du måste veta vad de betyder. (Symbolerna har fått nytt utseende sedan 1 juni 2017. Äldre symboler kan förekomma på produkter köpta före 31/5 2017.)

Få gratis affisch med farosymboler!

Lär dig vad symbolerna betyder. Skriv ut vår affisch med nedan farosymboler och sätt upp där du förvarar städkemikalier: Kemikaliemärkning, affisch (pdf)

Du kan också höra av dig till kbm@procurator.se så skickar vi affischen till dig.

KBMs städkemikalier har alltid den märkning som krävs och tydlig information. Vi eftersträvar även närproducerade och Svanenmärkta kemikalier så långt det går. Därför kan du lita på att du väljer det bästa ur miljösynpunkt med KBM.

Skull

Giftig

Produkten ger livshotande skador vid inandning, hudkontakt eller förtäring.

Acid Red

Frätande

Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller.

Silhouete

Hälsofarlig

Produkten kan ge ärftlig genetisk skada, cancer, fosterskador eller störa fortplantningen. Används också för produkter som ger allergi vid inandning, kemisk lunginflammation vid förtäring eller andra allvarliga skador vid enstaka eller upprepad exponering.

Exclam

Skadlig

Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Aquatic Pollut Red

Miljöfarlig

Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Explos

Explosiv

Produkten är explosiv och kan explodera om den utsätts för slag, friktion, gnistor eller värme. Måste hanteras varsamt.

Flamme

Brandfarlig

Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Rondflam

Oxiderande

Produkten orsakar reaktion, brand eller explosion i kontakt med brännbara ämnen eller material.

Bottle

Gas under tryck

Produkten är en trycksatt eller kraftigt nedkyld gas. Behållaren kan explodera vid yttre brand.