Hur länge kan man använda andningsskydd; filtermasker?

Filtermask Andningsskydd

Hur vet du hur länge du kan använda ditt andningsskydd? Hur länge varar ett filter i andningsskyddet?

För andningsskydd, filter och filtermasker som exempelvis FFP1, FFP2 och FFP3 finns det olika användningstider. Du ska alltid följa tillverkarens rekommendationer men här nedan hittar du vägledning.

 

Partikelfilter

En del filter och filtermasker är märkta med NR eller R för att du som användare ska veta vad som gäller.

  • NR = Not Reusable, innebär att partikelfiltret och filtermasken är bara avsedda för användning under ett skift. Efter ett arbetspass - upp till åtta timmar, ska filtret kasseras. 
  • R = Reusable, betyder att du kan återanvända partikelfiltret eller filtermasken.

Var noga med hygienrutiner vid på- och avtagning samt förvaring, framförallt om du arbetar i en miljö med smittrisk. Blir masken eller filtret smutsigt eller om du känner andningsmotstånd ska du byta det.

OBSERVERA:

  • Tänk på att ju mer partiklar som filtret fångar, desto mer ökar andningsmotståndet. Efter ett tag blir filtret obekvämt att använda. Då bör partikelfiltret/filtermasken bytas, vilket kan behövas redan efter kort tid.
  • För andningsskydd märkt med R och NR gäller att du kan behöva byta det tidigare oavsett märkning.
  • Använd aldrig en filtermask efter utgånget datum.

 Se sortimentet filtermasker

Gasfilter

Ett gasfilter har begränsad kapacitet. Livslängden under bruk påverkas av vilken gas man ska skydda sig mot, koncentrationen av gas i luften, användarens luftförbrukning, luftfuktighet och temperatur.

Gasfilter till hel- och halvmasker samt fläktmatade andningsskydd indelas i olika användningsområde. Filterna är märkta med filtertyp och färg även när de uppträder i kombination.

Filtertyp Färgkod Användningsområde
A Brun Mot organiska ämnen med kokpunkt över 65°C
AX Brun Mot organiska ämnen med kokpunkt under 65°C. Begränsad användningstid. Se bruksanvisningen.
B Grå Mot oorganiska ämnen
E Gul Mot sura gaser
K Grön Mot ammoniak och vissa aminer
Hg Röd Kvicksilverånga. Begränsad användningstid. Se bruksanvisningen.

 

För alla andningsskydd och filter ska du vara noga med rutiner kring din hygien då du tar av och på skyddet samt med förvaring av det för att garantera fortsatt skydd. 

Bygg ditt eget andningsskyddsprogram för detta. Gör det med vår hjälp och/eller se Andningsskydd - Rekommendationer för val, användning, skötsel och underhåll - Vägledande dokument EN 529:2005.

Se hela sortimentet andningsskydd